Om‎ > ‎

Styret

Klubben blir leia av eit styre med 5 medlemmer og 1 varamedlem.
Styret består av:
  • Leiar (oddetalsår)
  • Nestleiar (partalsår)
  • Sekretær (oddetalsår)
  • Kasserar (partalsår)
  • Styremedlem (partalsår)
  • Styret sine medlemmer blir valde av årsmøte for 2 år.
  • Minst to av medlemmene skal stå på val kvart år.
Styret fastset/endrar program, konkurransereglar og annan drift mellom årsmøta. Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av styremedlemmene (medrekna møtande varamedlem) er tilstade. Leiar har dobbelstemme ved stemmelikheit.

Styret frå 2013

Leiar: Dag Endre Opedal
Nestleiar: Håkon Tverdal
Sekretær: Hallvard Kjørvik
Kasserar: Bjarne Kvalvåg Bu
Styremedlem: 
Varamedlem: 

Ansvarspersonar

Materialforvaltar: 
Utskriftsansvarleg: 

Comments